فراخوان

فصلنامه مطالعات منطقه اي ؛ امريكاشناسي- اسراييل شناسي

نوع مطلب: خبر

 

فصلنامه مطالعات منطقه اي ؛ امريكاشناسي- اسراييل شناسي ، ( در شرف علمي پژوهشي شدن ) ، پذيراي مقالات

 

تحقيقي دانشوران سياست و روابط بين الملل در زمينه شناخت علميِ جامعه و سياست امريكا - اسراييل است.

 

استادان و محققاني كه مقاله پژوهشي در اين زمينه دارند به ايميل فصلنامه مطالعات منطقه اي ارسال نمايند. گفتني است

 

مقالات توصيفي ، كلي ، كلاسي و تكراري ، ارزيابي نمي شوند. تمركز اصلي فصلنامه ، روي مباحث تحقيقي و صرفاً بر

 

شناخت علمي جامعه و سياست ايالات متحده و اسراييل است. ايميل مجله ؛

 

cmessfm@gmail.com