فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نظمِ قانونمند ؛ جان لاك

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعاتِ  مفاهیم و متن هاي اساسي مرکز مطالعات خاورمیانه برگزار مي كند ؛

 

 

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي،

انديشه ورز امر سياسي و استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

 

 

موضوعِ اين نيمسال:

انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

 

محور بحث جلسه هفتم؛

نظمِ قانونمند ؛ جان لاك

 

زمان؛ سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه ؛ مجازي در نشانيِ:

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar