فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نظمِ شايسته؛ ملا محسن فيض كاشاني

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعاتِ مفاهیم و متن هاي اساسي برگزار مي كند؛

 

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

انديشه ورز امر سياسي و استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

 

موضوعِ اين نيمسال ؛

انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

 

محور بحث جلسه هشتم ؛

نظمِ شايسته؛ ملا محسن فيض كاشاني

 

زمان: سه شنبه اول شهريور ١٤٠١ ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه : مجازی

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar