فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نظمِ درخشان:فوكوزاوا يوكيجي

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعاتِ مفاهیم و  متن هاي اساسي برگزار مي كند ؛

 

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

انديشه ورز امر سياسي و استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

 

موضوعِ اين نيمسال: انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي ؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

 

محور بحث جلسه نهم:

نظمِ درخشان:فوكوزاوا يوكيجي

 

زمان: سه شنبه ١٥ شهريور ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه ؛ مجازي

در نشانيِ ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar