فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

نظمِ مبتني بر اراده همگاني، ژان ژاك روسو و نظم نوين انسان حضور

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعاتِ مفاهیم و متن هاي اساسي در خاورمیانه شناسی برگزار مي كند ؛

 

 

فصلِ دوم از سلسله درسْ گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

انديشه ورز امر سياسي و استاد دانشگاه كارلتون كانادا و دانشگاه خوارزمي ايران

 

موضوعِ اين نيمسال؛

انديشه ها و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي؛ جهان بيني هاي انسانْ حضور

 

محور بحث جلسه دهم؛

نظمِ مبتني بر اراده همگاني، ژان ژاك روسو و نظم نوين انسان حضور

 

زمان؛ سه شنبه ٢٩ شهريور ١٤٠١ ، ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠

 

شيوه برگزاري جلسه ؛ مجازي در نشانيِ ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar