امکان و امتناع تأسیس دولت اسلامی؛ روایت انتقادی آرای وائل بن حلاق

نوع مطلب: خبر

 

 

پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

به ابتکار گروه مطالعات ایران و گروه روندها و جریان های فکری برگزار می کند؛

 

موضوع :

امکان و امتناع تأسیس دولت اسلامی؛ روایت انتقادی آرای وائل بن حلاق

 

با بحث و بیان :

دکتر سید علی میرموسوی، دانشگاه مفید

دکتر احمد بستا نی، دانشگاه خوارزمی

 

مدیر جلسه ؛

دکتر محمد عثمانی، پژوهشگر جریا ن های فکری در خاورمیانه

 

زمان: چهارشنبه ۱۸ مرداد       1402 ساعت 17:00

مکان: بلوار کشاورز، خ نادری ، شماره هشت، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

@imessiran