خوانش لاکانی امر سیاسی در بستر امر انضمامی

نوع مطلب: خبر

 

پژوهشکده مطالعات   پیشرفته خاورمیانه با همکاری کمیته روان شناسی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند ؛

 

کارگاه با موضوع ؛

خوانش لاکانی امر سیاسی در بستر امر انضمامی

 

با ارایه ؛

دکتر علی اشرف نظری ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

زمان ؛ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۹ تا 11

مکان ؛ بلوار کشاورز خ نادری شماره هشت، مرکز مطالعات خاورمیانه

حضور مجازی از طریق ؛

https://el.urd.ac.ir/lms/index