پیامدها ی جنگ غزه؛ تأ ثیر بر بهبود رابطه عربستان و اسرائیل و مذاکرات هسته ای ایران

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات خليج فارس و كشورهاي همجوار برگزار مي كند؛

 

موضوع ؛

پیامدها ی جنگ غزه؛ تأ ثیر بر بهبود رابطه عربستا ن و اسرائیل و مذاکرات هسته ای ایران

 

با حضور و ارايه؛

 

پروفسور شيرين هانتر، دانشگاه جرج واشينگتن

پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلا با مای جنوبی امریکا

 

مباحثه کننده و مدير نشست؛

دكتر جواد حيران نيا، مدير گروه مطالعات خليج فارس و كشورهاي همجوار

 

زمان؛ پنجشنبه 18 آبان ١٤٠2 ساعت 19