به مناسبت انتشار کتاب ؛ حضور و بازیگری در امر سیاسی ؛ انسان ورزی و سیاست

گفت و گو با دکتر فرهنگ رجایی، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه بررسی متن های اساسی پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

با همکاری انتشارات نگارستان اندیشه برگزار می کند؛


 

گفت و گو با دکتر فرهنگ رجایی، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

 

به مناسبت انتشار کتاب ؛
 

حضور و بازیگری در امر سیاسی ؛ انسان ورزی و سیاست

مدیر نشست ؛

دکتر قدیر نصری، دانشیار دانشگاه خوارزمی و رییس پژوهشکدهزمان ؛ دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷

مکان ؛ بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت