سعیده  سعیدی

سعیده سعیدی

  سعیده سعیدی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته  انسان شناسی و مطالعات فرهنگی در دانشگاه برمن (آلمان) می باشد. حوزه مطالعاتی خانم سعيدی مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ  و مطالعات افغانستان می باشد.

 نامبرده مقالاتی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

تألیف مقاله "executive manager for the upcoming

 “Third International regionalsymposium on strengthening refugee protection” in Tehran, 2007)"،"perilous journey in illegal immigration"،(young journalist club, 2 nd, November 2016).