محمد عابدی

محمد عابدی

آقای محمد عابدی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می باشد. حوزه مطالعاتی آقای عابدی خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده  مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.