زینب سادات رفیعی پور علوی

زینب سادات رفیعی پور علوی

زینب سادات رفیعی پور علوی دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه شیراز است. وی عضو گروه مطالعات خلیج فارس و کشورهای همجوار است. حوزه مطالعاتی خانم رفیعی پور علوی مسایل خلیج فارس است.

نامبرده مقالاتی رادر کنفرانس های بین المللی ارائه داده و مقالاتی در مجلات معتبر در نوبت چاپ دارد. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از : مقاله: «تبیین پارادوکس هویت انسانی زنان درارتباط با انگاره های سنتی ومدرن ،مقاله برگزیده کنفرانس بین المللی علم، سیاست مطالعات زنان وآینده »، (انجمن علوم سیاسی ایران ۹۹/۷/۲۴). چکیده برگزیده مقاله «نقش حج در همگرایی سیاسی امنیتی ایران عربستان»،(جشنواره تحلیلگر برتر سیاست خارجی .موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران .۹۸/۲/۳۱)؛ چکیده مقاله برگزیده با عنوان «نقش روابط بین الملل در پیشبرد راهبرد بازدارندگی وسیاست تنش زدایی ایران در سطح جهانی»، (همایش یکصدمین سال تاسیس رشته روابط بین الملل در ایران»، (دانشگاه علامه طباطبایی)