زینب سادات رفیعی پور علوی

زینب سادات رفیعی پور علوی

خانم زینب سادات رفیعی پورعلوی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی خانم رفیعی پورخاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده  مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.