نگین باویلی

نگین باویلی

خانم نگین باویلی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دکترای علوم سیاسی و مدیریت دولتی از دانشگاه آنکارا می باشد. حوزه مطالعاتی خانم باویلی مسائل خاورمیانه و مطالعات راهبردی می باشد.

نامبرده مقالاتی به زبان انگلیسی-ترکی استانبولی وفارسی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛

Articles: “Policy making in populist context”, (open Journal of political science, Vol.07 No.03/ 2017),”Interest- Based policy making in chaos and complex environment of middle east”, (Sobider, Sayi.9).