سمیه ملکی

سمیه ملکی

سمیه ملکی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. حوزه مطالعاتی خانم ملکی اندیشه سیاسی و روندهای فکری خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

مقاله «نسبت بین «آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشه جان استوارت میل و آمارتیا سن»، ( با همکاری دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی، پذیرش شده در دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری)

sm.maleki.d@gmail.com


تعداد 1

گزارش نشست گروه روندهای فکری در ایران و خاورمیانه «آسیب شناسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران امروز»

نویسنده: سمیه ملکی | ۲ اسفند ۱۳۹۹

موضوع مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی و به خصوص مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان همواره از موضوعات محوری در جامعه ایرانی بوده است. حسب چنین اهمیتی نشستی تخصصی با عنوان «آسیب ­شناسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران امروز» روز چهارشنبه 29 بهمن­ ماه ۱۳۹۹ از ساعت 16 الی 18 بعدازظهر، توسط گروه مطالعاتی روندهای فکری در ایران و خاورمیانه،  پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.

بیوگرافی