سید امین حبیبی

سید امین حبیبی

سید امین حبیبی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه هیدروپلتیک در خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است. حوزه مطالعاتی آقای حبیبی هیدروپلیتیک و امنیت بین الملل است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: «عدالت انتقالی، امنیت و حقوق بشر »، (دفندرز، ژنو،2018)؛ «تجزیه چاره ساز، نیرویی مثبت برای کاهش درگیری های مسلحانه»، (پژوهش ملل، 1397)؛ «بررسی سه سطحی مفهوم توسعه در دولت های رانتیر»، (فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین الملل،1397)؛ «تحول مفهوم دولت در روابط بین الملل، بررسی تاریخی-تبیینی دولت پست مدرن»، (پژوهش ملل، دیماه 98).

 

se.aminhabibi@gmail.com