سید امین حبیبی

سید امین حبیبی

سید امین حبیبی، پژوهشگر مهمان در مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه هیدروپلیتیک و تغییرات اقلیمی می‌باشند. وی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، و دانش آموخته مقطع دکتری رشته روابط بین‌الملل در همین دانشگاه هستند. حوزه مطالعاتی دکتر حبیبی، سیاستگذاری‌ زیست محیطی، تغییر اقلیم، انرژی و امنیت جهانی می‌باشد.

نامبرده آثار پژوهشی را در مجلات و انتشارات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده اند. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:
"جایگاه مفهوم امنیت زیست محیطی در امنیت بین‌الملل و جهانی"، ( فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل،۱۴۰۲) ؛ "واکاوی سیاست‌گذاری نوین زیست محیطی منطقه‌ای اتحادیه اروپا: پیمان سبز اروپایی"، ( فصلنامه سیاست جهانی، ۱۴۰۲) ؛ "کتاب بحران‌های زیست محیطی و امنیت بین‌الملل در قرن ۲۱"، (تهران، انتشارات ارشدان، ۱۴۰۱) ؛ "کتاب دیالوگ محیط زیست، حقوق و روابط بین الملل"، (انتشارات ارشدان، ۱۴۰۰) ؛ "انقلاب شیل و تحول در دیپلماسی انرژی ایالات متحده آمریکا"، (انتشارات مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ۱۴۰۱) ؛ "تحول مفهوم دولت در روابط بین الملل، بررسی تاریخی-تبیینی دولت پست مدرن"، (مجله پژوهش ملل، ۱۳۹۸) ؛ "تجزیه چاره ساز، نیرویی مثبت برای کاهش درگیری های مسلحانه"، (پژوهش ملل، ۱۳۹۷) ؛ "بررسی سه سطحی مفهوم توسعه در دولت های رانتیر"، (فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین الملل،۱۳۹۷)


"Transitional Justice and Human Rights", (DEFENDER, Geneva, 2018)


amin.habibi@srbiau.ac.ir