مهدی  عزیزی هشجین

مهدی عزیزی هشجین

مهدی عزیزی هشجین، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی ـ مسائل ایران دانشگاه امام صادق (ع)است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی ترکیه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین اثر پژوهشی وی عبارتند از:

«تحلیل انتقادی اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی 2017م. ترکیه »، (فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام، سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1397)

mahdiazizi.1374@yahoo.com