هومن فیروزی

هومن فیروزی

هومن فیروزی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) می‌باشد. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل استراتژیک و مناسبات چین و خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی در دست انتشار دارد. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: «واکاوی رقابت فضایی چین و آمریکا در عصر جدید» (فصلنامه روابط خارجی، در نوبت انتشار)، ماهیت جنگ در فضا، رویکردی به اهداف و برنامه‌های چین، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، در نوبت انتشار).

hoomanf75@yahoo.com