احمد بستانی (ناظر علمی)

احمد بستانی (ناظر علمی)

احمد بستاني دكتراي انديشه سياسي از دانشگاه تربيت مدرس دارد و ناظر علمی گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی است. دکتر بستانی مدير دپارتمان علوم سياسي در دانشگاه خوارزمی است. حوزه هاي مطالعاتي او نظريه سياسي تطبيقي، الهيات سياسي، و فلسفه سياسي كلاسيك و معاصر در ايران و جهان اسلام است.