فرهنگ رجایی (ناظر علمی)

فرهنگ رجایی (ناظر علمی)

فرهنگ رجایی پژوهشگر علوم سیاسی، استاد تمام گروه فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه کارلتون و رئیس دانشکده علوم انسانی این دانشگاه است. ایشان ناظر علمی گروه روندها و جریان های فکری در خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد.  چندین کتاب اعم از تألیف و ترجمه و نیز مقالات بسیاری به فارسی و انگلیسی در مجلات علمی‌ـپژوهشی ایرانی و خارجی از او منتشر شده ‌است. مخاطبان ایرانی بیشتر او را با ترجمه کتاب «فلسفه سیاسی چیست؟» اثر لئو اشتراوس می‌شناسند.

 • «معرکه جهان‌بینی‌ها در خردورزی سیاسی و هویت ما ایرانیان»، تهران: احیاء کتاب، ۱۳۷۳.
 • «تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان»، تهران: قومس، ۱۳۷۵.
 • «گنج سوخته: پژوهشی در موسیقی عهد قاجار»، فرهنگ رجایی، تهران: احیاء کتاب، ۱۳۸۱.
 • «ان‍دی‍ش‍ه س‍ی‍اس‍ی م‍ع‍اص‍ر در ج‍ه‍ان ع‍رب از ق‍رارداد پ‍اس‍ارووی‍ت‍ز ت‍ا ق‍رارداد غ‍زه‌ـاری‍ح‍ا»، ت‍ه‍ران: م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌های ع‍ل‍م‍ی و م‍طال‍ع‍ات اس‍ت‍رات‍ژی‍ک خ‍اورم‍ی‍ان‍ه، ۱۳۸۱.
 • «مشکله هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ»، تهران: نشر نی، ۱۳۸۵.
 • «بازیگری در باغ هویت ایرانی: سرنمونی حافظ»، تهران: نشر نی، ۱۳۹۶.
 • «اندیشه و اندیشه‌ورزی»، تهران انتشارات فرهنگ جاوید، ۱۳۹۸.
 • Islam and sovereignty: The notion of the guardianship of the FaqiÌ„h in the thought of major ShiÌ„Ê»iÌ„ FuqahaÌ„ by Farhang Rajaee, 1983.
 • Islamic Values and World View: Khomeyni on Man, the State and International Politics (American Values Projected Abroad) by Farhang Rajaee, 1987.
 • Farhang Rajaee, ed. , The Iran-Iraq War: The Politics of Aggression, University Press of Florida, 1993.
 • Farhang Rajaee (ed.) Iranian Perspectives on the Iran–Iraq War (University Press of Florida, 1997.
 • Globalization on Trial: The Human Condition and the Information Civilization by Farhang Rajaee, 2000.
 • Islamism and Modernism: The Changing Discourse in Iran (CMES Modern Middle East Series), 2007.
 • Kenneth W. Thompson, The Prophet of Norms: Thought and Practice, Palgrave Macmillan, 2013.

 


تعداد 1

مصائب و مسایل خاورمیانه

نویسنده: فرهنگ رجایی (ناظر علمی) | ۹ اسفند ۱۳۹۹

دوستان، همکاران، و دانشوران کوشا، درود و وقت بخیر. امیدوارم در این دوران فروبستة زحمت یا رحمت کرونایی، سلامتی جسم و روان برقرار باشد. خرسندم که به همت دوست بزرگوار جناب استاد نصری به شما در این نشست خیرمقدم گفته و آرزو دارم ضمن داشتن گفت‌وگوی کارآمد، گرم، و روشن برای اهتما‌م‌های آتی روزن‌های فراوانی مطرح بفرمائید: «دوزخست آن خانه کان بی روزنست- اصل دین ای بنده روز کردن است».

بیوگرافی