سید کامران یگانگی

سید کامران یگانگی

 

سید کامران یگانگی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه نفت، گاز و انرژی های نو می باشد. وی دانش آموخته دکتری رشته مدیریت گرایش آینده پژوهی از پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی است. حوزه مطالعاتی نامبرده مسائل استراتژیک خاورمیانه و انرژی است.

آقای یگانگی آثار علمی متعددی را به زیان انگلیسی و فارسی منتشر کرده اند که به شرح زیر می باشد:

کتاب ها:

- «مدیریت ریسک در سیستم های فناوری اطلاعات»، (نشر سایه گستر، 1386)

- «کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد مبتنی بر دانش»، (نشر مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام، 1392)

- «پویایی مدیریت استراتژیک»، (نشر تسنیم نگار، شهریور 1397)

مقالات:

-The role of information technology in national security, Kamran Yeganegi, Zahra Arbabi, Asma Ibrahim Hussein , Journal of Physics: Conference Series, doi:10.1088/1742-6596/1530/1/012112, May 2020.

- Logistic city and national Security, Yeganegi, Kamran & etal, International Journal of Engineering Science Invention ISSN (Online): 2319 – 6734, ISSN (Print): 2319 – 6726 Www.ijesi.org, Volume 4 Issue8, And August 2015. PP.61-66

- The position of intelligent transportation system in national security, Yeganegi, Kamran &etal, Walia Journal, 2014, P 170 – P175, ISSN 1026-3861