ابوذر پور ادیب

ابوذر پور ادیب

ابوذر پورادیب، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه افپاک (افغانستان و پاکستان) می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی است. حوزه مطالعاتی آقای پورادیب مسائل افغانستان و پاکستان  و خاورمیانه می باشد.

آقای پور ادیب دارای کتاب و مقالات منتشر شده به شرح زیر می باشد:

- کتاب؛ «سیاست خاورمیانه ای پاکستان از 1991 تا 2013»، پژوهشگر طرح تحقیقاتی بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و بهداشتی خشونت علیه زنان در شهر گرگان (1383)