ابوذر پور ادیب

ابوذر پور ادیب

ابوذر پورادیب، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه افپاک (افغانستان و پاکستان) می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی است. حوزه مطالعاتی آقای پورادیب مسائل افغانستان و پاکستان  و خاورمیانه می باشد.

آقای پور ادیب دارای کتاب و مقالات منتشر شده به شرح زیر می باشد:

- کتاب؛ «سیاست خاورمیانه ای پاکستان از 1991 تا 2013»، پژوهشگر طرح تحقیقاتی بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و بهداشتی خشونت علیه زنان در شهر گرگان (1383)


تعداد 1

یک سال حکمرانی طالبان: بررسی ملاحظات حقوقی و سیاسی، تروریسم، حقوق بشر، بنیادهای فکری

نویسنده: ویدا یاقوتی (دبیر گروه افپاک) ابوذر پور ادیب | ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

افغانستان یک سال پس ازسلطه طالبان با بحران های متعددی مواجه است: بر اساس آمارهای موجود امنیت انسانی در این کشور از تمام جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در خطر است. این واقعیت که پس از گذشت یک سال طالبان در برقراری امنیت و ثبات همچنین تشکیل یک دولت فراگیر درمانده است، وضعیت افغانستان را پیچیده تر کرده است ...

بیوگرافی