پرهام پوررمضان

پرهام پوررمضان

پرهام پوررمضان، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی آقای پوررمضان هیدروپلیتیک و مسایل خاورمیانه می باشد.

آثار علمی آقای پوررمضان به شرح زیر است:

1. «نگاهی به انقلاب ایران ». 1399، اندیشکده روابط بین الملل