سولماز مراد نژاد سرای

سولماز مراد نژاد سرای

سولماز مراد نژاد سرای، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه  ترکیه شناسی است. وی دانشجوی علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. حوزه مطالعاتی نامبرده جامعه شناسی سیاسی و مسائل خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

  1. مقاله" بررسی روابط سیاسی ایران و اتحاد جماهیر شوروی1342-1357" در فصلنامه مطالعات سیاسی گلستان،1394 (علمی-پژوهشی).
  2. مقاله" تاثیرات نفت بر امنیت سیاسی ایران از سال 1368-1386" در فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران،1394(علمی-پژوهشی).
  3. مقاله"تاثیر انرژی(نفت و گاز) برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" در کنفرانس بین المللی علوم سیاسی 1395.
  4. مقاله " علل پیروزی حزب عدالت و توسعه(AKP) در انتخاب پارلمانی ترکیه در سال های 2002-2007 میلادی" در کنفرانی بین المللی علوم سیاسی 1395.
  5. مقاله " نقش فرهنگ سیاسی در توسعه سیاسی جامعه " در کنفرانس بین المللی علوم سیاسی 1395.
  6. مقاله " نقش و تاثیر سایبرتروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" در کنفرانس بین المللی علوم سیاسی 1395.