سید حمزه صالحی

سید حمزه صالحی

سید حمزه صالحی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه سیاست خارجی و تمدن ایرانی است. آقای صالحی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه تربیت مدرس است.  حوزه مطالعاتی وی آینده پژوهی و مسائل خاورمیانه می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « سیاست خارجی ایران در سه سال اول جمهوری اسلامی 1360- 1357»، انتشارات یادگار هنر، 1397؛

- «نقش چالش های منطقه ای و نظم نوین امنیتی غرب آسیا در سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی»، با همکاری احسان فراز منش، چاپ شده درکتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران،جلد دوم، سال 1395.

 

- Salehi, S. H. (2020). The Role Played by Public Diplomacy in Formation of Positive Peace. In E. A. Others, A Melody Called Peace: Una Melodia Chiamata Pace (p. 792) www.messengersofpeace.net.