مجید شرفخانی

مجید شرفخانی

مجید شرفخانی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه نفت، گاز و انرژی های نو می باشد. وی دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. حوزه مطالعاتی آقای شرفخانی مسائل خاورمیانه و انرژی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است.