مهدیه  حیدری

مهدیه حیدری

مهدیه حیدری، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه  می باشد. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی است. حوزه مطالعاتی وی مسائل خاورمیانه می باشد.

خانم حیدری مقالات متعددی در مجلات معتبر داخلی منتشر نموده که عبارتند از:

- « الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه» ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های راهبردی سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفتم، شماره 28؛

- «تأثیر کووید 19 بر منازعات خاورمیانه مطالعه موردی: سوریه، عراق و یمن»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های راهبردی سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، دروه نهم، شماره 33؛

- «مقاله مدیریت بحران: ادراک تهدید و اعمال خشونت»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل، دوره هشتم، شماره پیاپی 27