هما مبذول

هما مبذول

هما مبذول، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل در دانشگاه خوارزمی است. حوزه پژوهشی نامبرده کشمکش و همکاری در خاورمیانه می باشد.

خانم مبذول مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- کتاب : «تأثیر مناقشات مسلحانه بر زنان در اسناد بین المللی»، انتشارات امیرصدرا، تألیف هما مبذول، بهار 1398؛

- نخستین همایش بین المللی صلح و حل منازعه «تاثیر جریان سازی جنسیتی بر راهبردهای حل منازعه، مطالعه موردی نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد (2017- 1995)، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1398