محسن جلیلوند

محسن جلیلوند

محسن جلیلوند، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانش آموخته دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران است.حوزه پژوهشی نامبرده مسائل استراتژیک خاورمیانه و سیاست خارجی ترکیه می باشد.

وی دارای آثار متعدد علمی در مجلات معتبر داخلی می باشند و کتابهایی در حوزه حقوق بین الملل منتشر نموده اند.