آریا برزن محمدی

آریا برزن محمدی

دکتر آریا برزن محمدی دانش آموخته کارشناسی ارشد و دکتری مطالعات خاورمیانه از دانشگاه دورهام انگلستان است. نامبرده، دارای سابقه تدریس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. دکتر محمدی از سال 2013 تا 2017 در دانشگاه دورهام انگلستان پژوهشگر فوق دکترا بوده و حوزه پژوهشی ایشان ، سیاست و حکومت در خاورمیانه، منطقه‌ گرایی، و نظم در حال ظهور خاورمیانه می‌باشد. دکتر محمدی در چندین کنفرانس بین المللی در حوزه مطالعات خاورمیانه حضور فعال داشته‌ و دارای مقالات متعدد علمی و پژوهشی در موضوعات مرتبط با حوزه تحقیقاتی خود به زبان انگلیسی و فارسی است. نامبرده از ابتدای سال 1402 به عنوان دبیر علمی فصلنامه دیسکورس با مرکز مطالعات خاورمیانه همکاری دارد.