اردشیر پشنگ

اردشیر پشنگ

اردشیر پشنگ پژوهشگر مهمان سابق و دانش آموخته دکترای روابط بین الملل می باشد. حوزه مطالعاتی آقای پشنگ کردها و مسائل خاورمیانه است.

آثاری که از ایشان منتشر شده است:

کتاب «کُردها در میانه جنگ ایران و عراق» و نیز از نویسندگان کتاب‌های «فرهنگ رجال و خاندان‌ های معاصر عراق»، «ایران و جمهوری‌های قفقاز جنوبی» و «ترکیه، گذشته، حال و آینده».