شیرین حداد زند

شیرین حداد زند

شیرین حداد زند، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه بررسی ملاحظات استراتژیک چین در خاورمیانه  است.  خانم حداد زند دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل ادر دانشگاه خوارزمی است.  حوزه مطالعاتی وی مسائل هیدروپلیتیک، چین و خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- مقاله: «مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات متحده آمریکا در آفریقا»، (فصلنامه روابط خارجی)؛

- « تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران و تاثیر آن بر همکاری های نفتی»، چین و عربستان سعودی (2009-2019)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین الملل.