سیاست خارجی و تمدن ایرانی

تعداد 53

روندهای جدید در نبرد مفهومی «غرب آسیا» در برابر «خاورمیانه»

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

در مورد سابقه و دلالت­های تاریخی-مفهومی اصطلاح «خاورمیانه» تاکنون مطالب متنوعی گفته و نوشته شده است. این یادداشت کوتاه قصد مرور یا پرداختن به آن­ها را ندارد. در عوض، هدف این یادداشت جلب توجه خواننده به برخی روندهای جدید در میان محافل مستقل و دانشگاهی از یک سو و نیز برخی قدرت­های منطقه­ ای غیرغربی از سوی دیگر برای اجتناب از کاربرد اصطلاح «خاورمیانه» و تمایل فزاینده به کاربرد اصطلاحات جایگزین از جمله «غرب آسیا» (West Asia) یا «آسیای غربی» (Western Asia)است

گزارش نشست «بازی‌های زبانی شریعت در کشورهای مسلمان»

۵ بهمن ۱۳۹۹

اولین نشست علمی کمیته مطالعات تمدن ایرانی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور اعضای کمیته، دانشوران و پژوهشگران دانش سیاسی با سخنرانی پروفسور «بودوین دوپره»، استاد علوم سیاسی دانشگاه بوردو فرانسه، استاد مدعو علوم سیاسی و ارتباطات دانشگاه کاتولیک لُوین بلژیک و عضو ارشد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، دکتر «منصور میراحمدی»، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی، دکتر «احمد بستانی»، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و ناظر کمیته مطالعات تمدن ایرانی و «سیدرضا حسینی»، کاندیدای دکتری دانشگاه شهیدبهشتی و عضو کمیته مطالعات تمدن ایرانی در روز جمعه، 26 دی‌ماه 1399 برگزار شد.