سولماز مراد نژاد سرای

سولماز مراد نژاد سرای

سولماز مراد نژاد سرای پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم سولماز مراد نژاد سرای مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی می باشد.

 

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: تألیف مقاله "تأثیر نفت بر امنیت سیاسی ایران از سال 1384-1368 " (فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی ایران واحد خلخال، تابستان 1392)؛ "بررسی روابط سیاسی ایران و شوروی در سالهای 1357- 1342 " (فصلنامه مطالعات سیاسی گرگان (گلستان)، زمستان 1393).