آینده پژوهی غرب آسیا

تعداد 3

کلان‌روندها و روندهای موثر در آیندهِ غرب آسیا

نویسنده: احد رضایان (مدیر گروه)  |   ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به عنوان یک درس ابتدای در آینده پژوهی، با مطالعه کلان‌روندها و روندهای موجود در یک سیستم، می‌توان بخش مهمی از تهدیدها و فرصت‌های احتمالی را شناسایی کرد. بسیاری از تهدیدها و فرصت‌ها، حاصل برهمکنش میان روندها هستند در واقع برایند روندها منجر به خلق تهدیدها و فرصت‌های می‌شود.

غرب آسیا؛ منطقه حیاتی سیاست بین الملل

نویسنده: اصغر افتخاری (ناظر علمی)  |   ۶ اسفند ۱۳۹۹

اگرچه رویکردهای گوناگونی در مقام ارزیابیو تحلیل ساختار سیاست بین الملل، تاکنون عرضه شده اما نکته درخور توجه آن است که از هر منظری که به موضوع بنگریم- اعم از فرهنگی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و ... «غرب آسیا» به عنوان حوزه ای حیاتی و منطقه ای کانونی مطرح است.همین امر دلالت به اهمیت جایگاه و موقعیت « مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه» دارد.