محمد تقی جهانبخش

محمد تقی جهانبخش

محمد تقی جهانبخش دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. آقای جهانبخش عضو گروه جامعه و سیاست در افپاک (افغانستان و پاکستان) است.حوزه مطالعاتی ایشان مسائل خاورمیانه و دیپلماسی عمومی و قدرت نرم می باشد.

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:تألیف کتاب "روسیه و افغانستان نوین:چالشها و رویکردهای امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان پس از حادثه 11سپتامبر" (در دست چاپ)؛ تألیف مقاله"جایگاه و تهدیدات افغانستان مبتنی بر سند امنیت ملی روسیه" ( به همراه دکتر جهانگیر کرمی در فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره دو، تابستان 1394)؛ " روابط سیاسی- اقتصادی ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه در سایه تحریم های غربی پیرامون مناقشه اوکراین ( به همراه دکتر جعفر حق پناه در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره هفتم، شماره 22، بهار 1394)


تعداد 1

بیوگرافی