محمد تقی جهانبخش

محمد تقی جهانبخش

محمد تقی جهانبخش پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی آقای جهانبخش مسائل خاورمیانه و دیپلماسی عمومی و قدرت نرم می باشد.

 

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:تألیف کتاب "روسیه و افغانستان نوین:چالشها و رویکردهای امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان پس از حادثه 11سپتامبر" (در دست چاپ)؛ تألیف مقاله"جایگاه و تهدیدات افغانستان مبتنی بر سند امنیت ملی روسیه" ( به همراه دکتر جهانگیر کرمی در فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره دو، تابستان 1394)؛ " روابط سیاسی- اقتصادی ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه در سایه تحریم های غربی پیرامون مناقشه اوکراین ( به همراه دکتر جعفر حق پناه در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره هفتم، شماره 22، بهار 1394)


تعداد 1

بیوگرافی