نیلوفر چینی چیان

 نیلوفر چینی چیان

نیلوفر چینی چیان دانش آموخته دکتری در رشته علوم سیاسی ( گرایش اندیشه سیاسی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم چینی چیان مفاهیم و متون اساسی در خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی به فارسی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "دیوید هاروی؛ جهانی شدن و پست مدرنیسم"، ( اردیبهشت و خرداد 1389)؛ "آسیب شناسی فمینیسم"، (ماهنامه حکمت و معرفت، مرداد 1388).