ثریا طیبی

ثریا طیبی

ثریا طیبی پژوهشگر مهمان سابق در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان می باشد. حوزه مطالعاتی خانم طیبی مسائل خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.