فرانک خودنگاه

فرانک خودنگاه

فرانک خودنگاه پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم خودنگاه مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.