جواد آرامی

جواد آرامی

آقای جواد آرامی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل در دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای آرامی مسائل خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.


تعداد 2

روسیه در دو راهی بحران سوریه

نویسنده: جواد آرامی  |  ۱۶ تیر ۱۳۹۷

روس ها به اهمیت همکاری با ایران در خصوص سوریه واقف هستند و كاملا آگاهند كه دستاوردهای نظامی - امنیتی آنها صرفا با همکاری ایران كه میدان جنگ را در اختیار دارد بدست آمده است.

جایگاه بحران یمن در روابط روسیه و عربستان

نویسنده: جواد آرامی  |  ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

از آغاز درگیری ها در یمن، روسیه تحرک فعال و مشهودی در حل و فصل آن نداشته است. سیاست روسیه در این ارتباط تا حد زیادی تحت تاثیر مولفه های مختلفی از جمله بهبود روابط با عربستان سعودی قرار داشته است.

بیوگرافی