محسن عباس زاده مرزبانی

محسن عباس زاده مرزبانی

آقای محسن عباس زاده مرزبالی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانش آموخته دکتری اندیشه سیاسی  از دانشگاه تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای عباس زاده خاورمیانه و اندیشه سیاسی می باشد.

نامبرده  کتاب و مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از؛

ترجمه کتاب: «لبخند شبح» اثر آنتونیو نگری، ارنستو لاکلائو، (انتشارات رخداد نو، 1392)، مقالات: «پسا مدرنیته و باز تعریف دموکراسی کثرت گرا»،(فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 46» تابستان 1395)، «رسانه و کنش گری دموکراتیک»،(دو فصلنامه رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان 1395)، «برساختگی شرق: روایت خلق دیگری از رهگذر بازنمایی»، (رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1390).