سید محمد جواد عرفانی

سید محمد جواد عرفانی

آقای سید محمد جواد عرفانی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می باشد. حوزه مطالعاتی آقای عرفانی خاورمیانه و قدرت های بزرگ می باشد.

نامبرده  مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.