زهره  سلیمانی

زهره سلیمانی

خانم زهره سلیمانی پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشجوی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم سلیمانی خاورمیانه و مطالعات سیاست خارجی می باشد.

نامبرده  مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی در نوبت چاپ دارد.