ولی  گل محمدی (مدیر گروه)

ولی گل محمدی (مدیر گروه)

ولی گل محمدی پژوهشگر ارشد مهمان و مدیر گروه مناسبات استراتژیک اوراسیا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی عضو هئیت علمی گروه روابط بین‌­الملل دانشگاه تربیت مدرس واستاد مدعو گروه غرب آسیا و شمال آفریقا، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران می‌باشد. حوزه مطالعاتی دکتر گل محمدی مسائل خاورمیانه و ترکیه است.

نامبرده کتاب‌ها و مقالاتی به فارسی و انگلیسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی ایشان عبارتند از؛ کتاب: اردوغانیسم و سیاست خارجی ترکیه، (انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی و پژوهشکده تحقیقات راهبردی، زمستان 1397)، آینده روابط ایران و ترکیه در افق 2025، (انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی و پژوهشکده تحقیقات راهبردی، بهار 1398)؛ مقالات؛ "بازنمایی رسانه­های ترکیه از سیاست منطقه­ای حزب عدالت و توسعه در پرتو تحولات خاورمیانه"، (دو فصلنامه رسانه بین‌الملل، معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما، شماره دوم، تابستان 1396)،

 

Rising Powers in the Middle East; the Case of Iran-Turkey Relations, (British Journal of Middle East Studies, prepared for Publishing, November 2018)

The Change and Continuity in Islamic Republic of Iran’s Foreign policy, (Alazimuth; Journal of Foreign Policy and Peace Studies, Review Article, under publication,August 2018.)

 

V.Golmohammadi19@gmail.com