علی امیری

علی امیری

علی امیری فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران می باشد. آقای امیری عضو گروه هیدروپلیتیک در خاورمیانه پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی وی مسایل هیدروپولیتیک و خاورمیانه است.

نامبرده مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: کتاب «ژئوپولیتیک گاز ایران»، (انتشارات دانشگاه لرستان، 1398)، مقاله: « نقش جزایر سه گانه در سیادت دریایی ایران »، (فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، پاییز 1399)، «نقش نیروی دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران»، (فصلنامه ژئوپولیتیک ، بهار 1399)

 

aliamiri5620@yahoo.com