فرزاد نعمتی

فرزاد نعمتی

 

فرزاد نعمتی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه روندهای فکری در خاورمیانه می باشد. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. حوزه مطالعاتی نامبرده روندهای فکری در خاورمیانه و مسایل ایران است.

آقای نعمتی کتاب و مقالاتی را در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

مقاله «تنش فلسفه هاي سياسي متافيزيكي و پسامتافيزيكي در يونان»، (مجله رهيافت هاي سياسي و بين المللي، نسخه 11، صفحات:112-133- 1398)؛ «نتايج سياسي محوريت مفهوم تفكر در انديشه رضا داوري»، (مجله سياست متعاليه، صفحات:1-17، 1398)؛

Hows and Whys of Reuter’s Agreement: From Contraction to Cancellation (International Journal of Political Science, Summer - Fall 2012)

 

farzadnemati64@gmail.com