حسین ربیعی (مدیر گروه)

حسین ربیعی (مدیر گروه)

حسین ربیعی دانش آموخته رشته جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه مطالعات هیدروپلیتیک در خاورمیانه است. ایشان هیآت علمی دانشگاه خوارزمی است. موضوعات مختلف جغرافیای سیاسی خلیج فارس و خاورمیانه از جمله منابع آب، سرزمین ها و اختلافات مرزی، منابع انرژی، تنش های قومی و نژادی، رقابت و توازن قوای قدرت های منطقه ای و جهانی، ساختارهای سیاسی، خلیج فارس و خاورمیانه، از زمینه ها و علایق پژوهشی وی است.