جواد ارشادی

جواد ارشادی

جواد ارشادی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه جامعه و سیاست لبنان می باشد. وی دانشجوی مطالعات مصر در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است. حوزه مطالعاتی آقای ارشادی مسایل لبنان می باشد.


آقای ارشادی خبرنگار، مترجم زبان های عربی و انگلیسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در رسانه های ایران با سابقه سردبیری گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا) ، سردبیری گروه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ایرنا است. نامبرده صدها مقاله و گزارش عمدتا با تمرکز بر مسائل خاورمیانه در رسانه های ایران منتشر کرده است.