کامران رحمانی

کامران رحمانی

 

کامران رحمانی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانهمی باشد. وی دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی آقای رحمانی مسایل امریکا است.