سیمین عمیدی

سیمین عمیدی

سیمین عمیدی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه مسائل استراتژیک در خاورمیانه  است. خانم عمیدی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مطالعات ایران در دانشگاه بین المللی قزوین است. حوزه مطالعاتی وی مسائل خلیج فارس و کشورهای همجوار است.

خانم عمیدی مقالاتی در این حوزه در نوبت چاپ دارند.