محمد آرین منش

محمد آرین منش

محمد آرین منش، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه بررسی ملاحظات استراتژیک ایالات متحده در خاورمیانه  می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران در دانشگاه بین المللی امام خمینی است. حوزه پژوهشی نامبرده آینده پژوهی و مسائل خاورمیانه می باشد.

وی مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از:

- « شگفتی سازها و پیشران های مناسبات ایران و امریکا در1408»، آیندهپژوهی ایران، 1398؛

- « نگرش استادان ایرانی به آینده روابط ایران و امریکا در 1408»، پژوهشهای راهبردی سیاست، 1399؛

- « عوامل موثر بر مناسبات ایران و امریکا»، سیاست و روابط بین الملل، 1397